หลักการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ที่เอฟดับบลิวดี การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของบริษัทเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามสมควร และใช้ข้อมูลตามที่ท่านได้ตกลงเท่านั้น ต่อไปนี้จะเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าเราได้รักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด

หมายเหตุ

การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้รวมถึงหน้าเว็บไซต์ใดๆ ท่านกำลังเข้าผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏด้านล่าง หากท่านไม่ต้องการตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง กรุณาหยุดการเข้าเว๊ปไซด์ในขณะนี้

หลักการปกป้องข้อมูลของเอฟดับบลิวดี

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี”) ตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
หลักการนี้ให้นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเอฟดับบลิวดี โดยนโยบายนี้ได้กำหนดวิธีการที่เอฟดับบลิวดี อาจทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำแถลงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในบางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลแก่เอฟดับบลิวดีอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนด ความต่อเนื่องและการบริหารงานของการรับประกันชีวิต หรือในการสอบถาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเอฟดับบลิวดี หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็น อาจส่งผลให้เอฟดับบลิวดี ไม่สามารถหรือดำเนินการจัดบริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้
 2. เอฟดับบลิวดี อาจบันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บันทึกและรวบรวมโดยเอฟดับบลิวดี เป็นระยะๆ ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 3. วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ มีดังต่อไปนี้
  1. เสนอและจัดบริการหรือหาผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน รวมถึงดำเนินการ ทำให้เกิดผล รักษา และจัดการบริการและผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับการบริการและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต การเงิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  2. ดำเนินการ ประเมิน และพิจารณาใบสมัครหรือคำร้องใดๆ จากท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเอฟดับบลิวดี การออกหรือจัดเตรียมสัญญาประกันชีวิต และเก็บรักษาบัญชีของท่านไว้กับเอฟดับบลิวดี
  3. เลือกแบบการประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ สำหรับลูกค้า
  4. ทำการตลาดสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 5 ถึง ข้อ 8 ด้านล่าง)
  5. ปฏิบัติการ รักษา และให้บริการต่างๆ ในภายหลัง อันที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร สำหรับการบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์
  6. สร้างและรักษาความน่าเชื่อถือและบริหารความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับโมเดลของเอฟดับบลิวดี
  7. ดำเนินการและวิธีการในการชำระเงิน
  8. กำหนดจำนวนหนี้ที่มีต่อท่านหรือที่ท่านมีต่อเอฟดับบลิวดี และเก็บรวบรวมและเรียกชดใช้ในจำนวนหนี้ใดๆ ที่ท่านมีต่อเอฟดับบลิวดี จากท่านหรือบุคคลใดๆ ที่ได้ให้หลักประกันหรือตามข้อตกลงสำหรับความรับผิดของท่าน
  9. ใช้สิทธิใดๆ ที่เอฟดับบลิวดี อาจมี อันเกี่ยวข้องกับการบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้กับท่าน
  10. ยืนยันและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ ร่างกาย สุขภาพ หลักประกัน การรับประกันชีวิต และ/หรือการระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของการบริการหรือผลิตภัณฑ์
  11. วัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใดๆ จากหรือต่อท่าน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่านในด้านการบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เอฟดับบลิวดี จัดหาให้ รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับการทำ โต้แย้ง วิเคราะห์ สอบสวน ดำเนินการ ประเมิน กำหนด ตอบกลับ แก้ปัญหา หรือตกลงในข้อเรียกร้องนั้น
  12. ทบทวนนโยบายและวิเคราะห์ความต้องการ (ไม่ว่าจะได้ทำเป็นปกติหรือไม่)
  13. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือมีการกำหนดให้เปิดเผยโดยหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือแนวทางหลักการปฏิบัติ (ไม่ว่าจะมีผลบังคับใช้ในหรือภายนอกประเทศไทยหรือไม่) ที่ผูกพันเอฟดับบลิวดี หรือบริษัทย่อย บริษัทแม่ หุ้นส่วน บริษัทในเครือหรือที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่ควบคุมหรือควบคุมร่วมกับเอฟดับบลิวดี (รวมเรียกว่า “เอฟดับบลิวดี”) รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับการเปิดเผยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย การควบคุมบังคับ รัฐบาล บังคับการใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานธุรกิจ เช่น สหภาพหรือสมาคมประกันชีวิต
  14. มีความผูกพันตามสัญญา หรือความผูกพันอื่นๆ ไม่ว่าจะทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต กับหน่วยงานกฎหมาย ควบคุมกฎหมาย รัฐบาล ที่บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานที่กำกับดูแลตนเอง หรือหน่วยงานธุรกิจ เช่น สหภาพหรือสมาคมประกันชีวิตในประเทศไทยหรือในเขตอำนาจศาลอื่นที่ยอมรับหรือบังคับใช้กับเอฟดับบลิวดี หรือสมาชิกใดๆ ด้วยเหตุผลทางด้านการเงิน การค้า ธุรกิจ หรือผลประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นๆ ในเขตหรือที่เกี่ยวข้องกับอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
  15. ปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อกำหนด นโยบาย กระบวนการ มาตรการ หรือการจัดการ สำหรับการแบ่งปันข้อมูลภายในเอฟดับบลิวดี และ/หรือการใช้ข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการรวมกลุ่มใดๆ เป็นระยะๆ เพื่อปฏิบัติตามวิธีการบังคับหรือการป้องกันการฟอกเงิน การก่อการร้าย การจัดหาเงินหรือการอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย และ
  16. บรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ (1) ถึงข้อ (15) ข้างต้น
 4. เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้างต้น เอฟดับบลิวดีเอฟดับบลิวดี อาจโอน เปิดเผย อนุญาตให้เข้าถึง หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับคู่สัญญาด้านล่าง (ไม่ว่าจะภายในหรือนอกประเทศไทย) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจโอนไปภายนอกประเทศไทย
  1. สมาชิกของเอฟดับบลิวดี
  2. บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่กระทำการแทนหรือกระทำในนามเอฟดับบลิวดี หรือร่วมกับเอฟดับบลิวดี เพื่อการอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้
  3. บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่มีหน้าที่ในการรักษาความลับกับเอฟดับบลิวดี และได้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลนั้นให้เป็นความลับ โดยบุคคลหรือบริษัทนั้นต้องมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูล (เช่น ผู้ให้คำปรึกษาวิชาชีพของเอฟดับบลิวดี)
  4. บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันหรือการประกันต่อ ที่เอฟดับบลิวดี ได้ว่าจ้างในการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอฟดับบลิวดี
  5. แพทย์ โรงพยาบาล สถานพยาบาล แพทย์ฝึกหัด ห้องปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ประเมินสินไหม ผู้ให้บริการบริหารความเสี่ยง บริษัทสอบสวนข้อเรียกร้อง เจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ให้คำปรึกษาวิชาชีพที่เอฟดับบลิวดี ได้ว่าจ้างในการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอฟดับบลิวดี
  6. หุ้นส่วนทางธุรกิจใดๆ ของเอฟดับบลิวดี (“หุ้นส่วน”)
  7. ตัวแทน คู่สัญญา หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ให้บริการด้านการจัดการ การอ้างอิงความน่าเชื่อถือ การจัดเก็บหนี้สิน โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การพิมพ์ การไถ่ถอน หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจของเอฟดับบลิว และ/หรือ
  8. บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่เอฟดับบลิวดี มีหน้าที่หรือถูกกำหนดให้หรือถูกคาดว่าจะต้องเปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประมวลหรือแนวทางหลักการปฏิบัติ (ไม่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในหรือภายนอกประเทศไทยหรือไม่) รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย การควบคุมบังคับ รัฐบาล การบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานที่กำกับดูแลตนเอง หรือหน่วยงานธุรกิจ เช่น สหภาพหรือสมาคมประกันชีวิ
 5. เอฟดับบลิวดี ได้รับอนุญาตให้ (1) ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการทำการตลาดทางตรง หากท่านให้ความยินยอมหรือไม่มีข้อโต้แย้ง หรือ (2) ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลหรือบริษัทอื่น สำหรับการใช้ในทางการตลาดทางตรง หากท่านให้ความยินยอมหรือไม่มีข้อโต้แย้ง
 6. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดทางตรง เอฟดับบลิวดี มีเจตนาที่จะ
  1. ใช้ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลในเอกสารบริการและผลิตภัณฑ์ ประวัติทางการเงิน และข้อมูลสถิติที่ถือโดยเอฟดับบลิวดี เป็นระยะๆ ในการทำการตลาดทางตรง
  2. ทำการตลาดในประเภทบริการและผลิตภัณฑ์ด้านล่าง ที่เอฟดับบลิวดี สมาชิกอื่นๆ ของเอฟดับบลิวดี และ/หรือหุ้นส่วนของเรา เป็นระยะๆ
   1. บริการและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
   2. บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
   3. แผนการให้รางวัล ลูกค้าชั้นดี สิทธิประโยชน์ และบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
   4. การบริจาคและการให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการกุศลหรือที่ไม่แสวงหากำไร
  3. ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 6(1) ข้างต้น แก่สมาชิกใดๆ ของเอฟดับบลิวดี และ/หรือหุ้นส่วนของเรา สำหรับการใช้ในการทำการตลาดทางตรงของประเภทบริการและผลิตภัณฑ์ตามข้อ 6(2) ข้างต้น
 7. หากท่านไม่ประสงค์ให้เอฟดับบลิวดี ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดทางตรงหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือบริษัทอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำการตลาดทางตรง ท่านอาจเขียนถึงเอฟดับบลิวดี ตามที่อยู่ด้านล่าง ในการออกจากแผนการตลาดทางตรง ณ เวลาใดๆ ก็ตาม
 8. ภายใต้หลักการนี้
  1. ท่านมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ไม่ถูกต้องได้
  2. เอฟดับบลิวดี มีสิทธิที่จะเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการดำเนินการและปฏิบัติตามคำร้องของท่าน

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

เอฟดับบลิวดี จะรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและดำเนินการโดยเอฟดับบลิวดี โดยจะมีการใช้กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและทำให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้น หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดยเอฟดับบลิวดี ประกอบไปด้วยความคิดเห็น จะมีการดำเนินขั้นตอนเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้ เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อเท็จจริงที่อ้างในการสนับสนุนความคิดเห็นนั้นถูกต้องเ
อฟดับบลิวดี พยายามที่จะรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดยเอฟดับบลิวดี ตลอดเวลา และถ้าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โอนไปยังบุคคลภายนอก จะต้องแจ้งการแก้ไขที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก่บุคคลภายนอกนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการเก็บไว้นานเกินความจำเป็น และเอฟดับบลิวดี จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

เอฟดับบลิวดี จะสร้างความมั่นใจในการปกป้องข้อมูลตามระดับที่เหมาะสม จะมีการป้องกันการเข้าถึง การดำเนินการ หรือการใช้อื่นๆ ของข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูล และป้องกันการทำอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต เอฟดับบลิวดี จะมีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพ การเก็บข้อมูลด้วยความปลอดภัยและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับเครื่องมือที่เก็บข้อมูล มีการนำมาตรการมาใช้เพื่อทำให้มั่นใจว่า บุคคลที่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องถูกส่งผ่านด้วยวิธีที่ปลอดภัย

การใช้คุกกี้และลิงค์เชื่อมโยงของบุคคลภายนอก

และลิงค์เชื่อมโยงอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ภายนอกนี้ หรือวิธีการที่เว็บไซต์ภายนอกนี้ปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรเข้าไปในเว็บไซต์ภายนอกนี้เพื่อศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เอฟดับบลิวดี อาจใช้ “คุกกี้” ในการปรับปรุงการบริการอินเตอร์เน็ตให้กับท่าน คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเว็บบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถดึงกลับมาโดยเว็บไซต์ของเอฟดับบลิวดี คุกกี้ทำให้เว็บไซต์ของเอฟดับบลิวดี จดจำท่านและความชอบของท่านเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมและไม่มีข้อมูลชื่อหรือที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะทำให้บุคคลใดๆ สามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือโดยทางอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปิดคุกกี้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของเว็บบราวเซอร์ของท่าน
ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเอฟดับบลิวดี โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 0 2632 6000
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 27, 28 และ 29
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
http://www.fwd.co.th

TOP